پیشینه نمایش در ایران

نمایش در آغازازتحول رسمها ونیایشهای مذهبی بیرون آمد،و وقتی به جایی رسید که دیگر رسم ونیایش نبود بازهمواره نیازمنددستگاه دین وبیت المالش بود .اماسرانجام نمایش درایران چه شد؟ این دیاربهرحال ازنظر ارزشهای ذوقی و معنوی گاه مکتبهای طراز اولی در ادب وعرفان وهنرهای ظریفه به وجود آورده است چگونه شد که دربرخی زمینه ها مثلانمایش آنچنانکه باید پیشرفتی نداشت ؟معمولا چنین گمان می رود که غریزه غیرآگاه نمایشگری دربشرپیش ازتاریخ در اجتماع های قبیله ای بروزکرده است .رقص های ستایش نیزگاه با پوشش و چهره آرائی غریب یا صورتک همراه بوده است . برتکه سفال کوچکی که تاریخ آنرا حوالی نیمه ی اول هزاره ی دوم پیش ازمیلاد قررارداده اندتصویر دوتن از اجراکنندگان یک رقص دسته جمعی با صورتکهای بزکوهی دیده می شود که بین خود شاخه هایی با برگهای متقارن دارند.آنچه بعد دراین اجتماع های قبیله ای آغازشد نقالی بود نتیجه باید گرفت که چندین مشخصه ی اساسی نمایش بعدها ازاین اجتماع های پیش ازتاریخ به نمایشگران دوره های تاریخی منتقل شد چون شبیه سازی ، بکاربردن صورتک افزودن بازی وحرکات القاء کننده به کلام ، به وجود آوردن قراردادهای نمایشی نیزباید گفت جای بازی این نمایش ها که عرصه ی میان حلقه ی مردم بوده است طبیعی ترین شکل صحنه است که ،امروزه صحنه ی گرد می خوانندش .

/ 0 نظر / 22 بازدید